Skip to content
ToursGift Gift Card
ToursGift

ToursGift Gift Card

This gift card is only redeemable on the e-commerce platform

Pay on ToursGift with Crypto. Buy ToursGift Gift Cards with Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Instant email delivery. No account required. Start living on crypto!

🇻🇳 This gift code may only work in Vietnam
 • 5000000 VND

 • 10000000 VND

 • 15000000 VND

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Instant, Private, Safe

 • Email Delivery

ToursGift cung cấp mọi thứ cần thiết để đặt trước trực tuyến các tour riêng trong nước và nước ngoài với hơn
20.000 gói máy bay + khách sạn và những trải nghiệm du lịch với hàng loạt gói tour để đặt trước
các tour riêng tư tuyệt vời! ToursGift cung cấp một loạt những trải nghiệm tour riêng tư thú vị bao gồm cả những trải nghiệm
ăn uống, đi kinh khí cầu hoặc trực thăng, safari, thuyền buồm và đường bộ, tạo ra những kỷ niệm tích cực
suốt đời không thể quên.
ToursGift cung cấp một tính năng độc đáo để tách các khoản thanh toán trực tuyến cho phép bạn sử dụng hai thẻ thanh toán để
hoàn tất giao dịch mua bán của bạn và nhận phần thưởng du lịch.

ToursGift offers everything needed to book local and international private tours online with over
20,000 flight + hotel and tour experiences with a selection of package tours to book the perfect
private tours getaway! ToursGift offers an exciting range of private tour experiences including dining
experiences, hot air balloon or helicopter travel, safari, yacht and road trips, create positive memories
that last a lifetime.
ToursGift provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment cards
to complete your purchase transaction with bonus travel rewards.
Chỉ Đổi Thưởng (sử dụng) Trực Tuyến tại: http://toursgift.com.1) Đăng ký một Tài Khoản tại http://toursgift.com sau đó bấm vào Book Trip | Đổi Thưởng.2) Tìm kiếm, Đặt trước hoặc mua dựa trên nhu cầu sản phẩm của bạn.3) Khi bạn đã có lựa chọn phù hợp nhất, hãy nhập chi tiết của những người.có liên quan trong việc đặt trước hoặc giao dịch sản phẩm này.4) Tiếp tục đến trang thanh toán và sao chép và dán mã thẻ eGift của bạn vào.hộp mã thẻ eGift và bấm gửi, tiếp tục chấp thuận Điều khoản & Điều kiện (T&C) và bấm Order (Đặt) ngay để.hoàn thành việc đặt trước & giao dịch của bạn, bạn sẽ nhanh chóng được xác nhận qua email.5) Mỗi giao dịch được sử dụng tối đa 2 thẻ eGift, nếu giá trị giỏ hàng của bạn lớn hơn giá trị các thẻ eGift thì bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng thẻ Visa, MasterCard hoặc American Express.6) Thẻ quà tặng ToursGift có hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi phát hành, ngoại trừ đối với các cư dân Bắc Mỹ thẻ quà tặng không có thời hạn. Thời hạn đối với Ai Len là 60 tháng và Úc & Đức là 36 tháng, theo quy định của pháp luật Quốc Gia & Tiểu Bang và bất kỳ giá trị hoàn còn lại bắt buộc đối với mỗi Quốc Gia & Tiểu Bang, để biết các yêu cầu đổi thưởng điều khoản và điều kiện đầy đủ về tiền tệ và nơi cư trú xin truy cập http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx.7) Tất cả nội dung trang web, dịch vụ khách hàng, các thẻ và eVoucher sẽ bằng tiếng Anh. Các thẻ quà tặng & eVoucher không thể trao đổi hoặc hoàn tiền.8) Để biết các câu trả lời nhanh và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ Quà Tặng và cách sử dụng tốt nhất, xin truy cập https://faqs.tripgift.com/. Redeem (use) Online Only at: http://toursgift.com 1) Register an Account at http://toursgift.com then click on Book Trip | Redeem.2) Search, Book or purchase based on your product needs.3) Once you have selected the options that best suit your needs, enter the details of the personor all persons involved in the booking or product transaction.4) Proceed to the check-out page and copy and paste your eGift card code into the RedeemeGift card code box and click submit, proceed to agree to the T&Cs and click Order now tocomplete your booking & transaction, you will shortly receive a confirmation via email.5) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.6) ToursGift gift cards have a 12 month expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx7) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.8) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/
1) Mỗi giao dịch được sử dụng tối đa 2 thẻ eGift, nếu giá trị giỏ hàng của bạn lớn hơn giá trị các thẻ eGift thì bạn có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng thẻ Visa, MasterCard hoặc American Express. 2) Thẻ quà tặng TripGift có hạn sử dụng 12 tháng kể từ khi phát hành, ngoại trừ đối với các cư dân Bắc Mỹ thẻ quà tặng không có thời hạn. Thời hạn đối với Ai Len là 60 tháng và Úc & Đức là 36 tháng, theo quy định của pháp luật Quốc Gia & Tiểu Bang và bất kỳ giá trị hoàn còn lại bắt buộc đối với mỗi Quốc Gia & Tiểu Bang, để biết các yêu cầu đổi thưởng điều khoản và điều kiện đầy đủ về tiền tệ và nơi cư trú xin truy cập http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 3) Tất cả nội dung trang web, dịch vụ khách hàng, các thẻ và eVoucher sẽ bằng tiếng Anh. Các thẻ quà tặng & eVoucher không thể trao đổi hoặc hoàn tiền. 4) Để biết các câu trả lời nhanh và bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thẻ Quà Tặng và cách sử dụng tốt nhất, xin truy cập https://faqs.tripgift.com/ 1) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express. 2) TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 3) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded. 4) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/
Report an Issue

How gift cards work

Enter the amount

Select or type the amount you want the card to have.

Pay with your preferred coin

Your payment is confirmed the same minute in most cases.

That's it, ready to use it!

Redeem your card at your chosen retailer according to their instructions.

Frequently asked questions

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

ToursGift does not accept crypto but Bitrefill provides a workaround by allowing you to purchase an ToursGift gift card with Bitcoin or another cryptocurrency. This gift card can then be used to make purchases at ToursGift.
You can easily convert your Bitcoins or crypto to a digital ToursGift gift card.
Once you have purchased an ToursGift gift card at Bitrefill, it will be emailed to you almost instantly. Or you can redeem the gift card directly from the checkout page.
Some great gift cards that people in Vietnam usually buy are GrabGifts (Transport), Hotels.com USD, GrabBike GrabCar, Accor Plus and AirlineGift. You can find a lot more options by visiting the gift card section.
If you have a question that's not answered here, you can visit our help center and we'll be happy to assist you.