Skip to content
 • Giao hàng kỹ thuật số ngay

 • Sống không ngân hàng

 • Tiết kiệm phí trao đổi

-Thẻ quà tặng Shopee

Thẻ quà tặng Shopee

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng trên nền tảng thương mại điện tử

Trả về Shopee với Crypto. Mua Shopee Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇩 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Indonesia
 • 25000 IDR

 • 100000 IDR

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
100% Secure Transaction
100% Secure Transaction
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Shopee is a leading e-commerce company launched in 2015 and spread across Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philippines, Taiwan, and Brazil.

 1. Click 'My Voucher' on My Page in Shopee app
 2. Enter the Gift Voucher Code and Click Save
 3. If successful, the voucher value will appear in My Vouchers
 4. Gift Vouchers are ready to use
 1. Voucher Shopee adalah kode voucher elektronik yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan diskon sebesar nilai tertentu sesuai dengan voucher tersebu
 2. Diskon berlaku untuk pembelian semua produk di Shopee kecuali: - Merchant ShopeePay - Isi Ulang (Pulsa, Paket Data, e-money, Roaming) - Tagihan (Listrik PLN, BPJS, Telkom, PDAM, Pasca Bayar, Angsuran Kredit) - Tiket (Kereta Api, Pesawat, Bus) - Hiburan (Voucher Game, Deals Sekitarmu, Tiket Event & Hiburan) - Donasi & Keuangan (Donasi, Zakat, Pinjaman Modal) - ShopeeFood - Semua Produk Keuangan.
 3. Voucher Shopee berlaku untuk penerima kode voucher saat checkout via aplikasi Shopee.
 4. Voucher Shopee dapat digunakan khusus untuk transaksi pembelian yang menggunakan pengiriman Hemat, Reguler atau Kargo.
 5. Selama Periode Penukaran, satu pengguna Shopee hanya berhak untuk melakukan satu kali penukaran Voucher Shopee. Dalam hal Shopee mendeteksi bahwa satu pengguna memiliki beberapa akun aktif maka seluruh transaksi yang dilakukan oleh beberapa akun akan dianggap dilakukan oleh 1 (satu) pengguna. Shopee berhak untuk membatalkan transaksi, menarik pemberian diskon atau cashback, membekukan akun atau apabila diperlukan mengambil tindakan lain sesuai dengan Kebijakan Shopee dan/atau hukum yang berlaku di Indonesia, apabila Shopee mendeteksi adanya penggunaan Voucher Shopee yang berlebihan dan abnormal yang dilakukan oleh pengguna dengan beberapa akun aktif yang melanggar Kebijakan Shopee dan/atau hukum yang berlaku di Indonesia.
 6. Penerbitan dan penggunaan Voucher Shopee tunduk kepada Kebijakan Shopee. Shopee memiliki diskresi penuh untuk mengubah syarat dan ketentuan dan penggunaan Voucher Shopee dengan tunduk kepada Kebijakan Shopee.
 7. Untuk penjelasan lebih lanjut hubungi Customer Service Shopee 24 jam di Call Center 1500702 atau melalui fitur Live Chat di aplikasi Shopee.

 1. Shopee Voucher is an electronic voucher code that can be used by users to get a discount of a certain value according to the voucher it self
 2. Discounts apply to purchases of all products at Shopee except: - ShopeePay Merchants - Top-up (Toll, Data Packages, e-money, Roaming) - Bills (PLN Electricity, BPJS, Telkom, PDAM, Postpaid, Credit Instalments) - Tickets (Train, Airplane, Bus) - Entertainment (Game Vouchers, Nearby Deals, Event & Entertainment Tickets) - Donations & Finance (Donations, Zakat, Capital Loans) - ShopeeFood - All Financial Products.
 3. Shopee vouchers are valid for recipient to use at checkout via the Shopee application.
 4. Shopee vouchers can be used exclusively for purchase transactions using different type of shipment, from efficient, regular or cargo mechanism
 5. During the Redemption Period, one Shopee user is only entitled to redeem one Shopee Voucher. In the event that Shopee detects that one user has several active accounts, then all transactions made by multiple accounts will be deemed to have been made by 1 (one) user. Shopee has the right to cancel transactions, withdraw discounts or cashbacks, freeze accounts or if necessary take other actions in accordance with Shopee Policies and/or applicable laws in Indonesia, if Shopee detects excessive and abnormal use of Shopee Vouchers by users with several active accounts that violate Shopee Policies and/or applicable laws in Indonesia.
 6. Issuance and use of Shopee Vouchers is subject to Shopee Policies. Shopee has full discretion to change the terms and conditions and use of Shopee Vouchers subject to Shopee Policies.
 7. For further explanation, please contact Shopee Customer Service 24 hours at Call Center 1500702 or through the Live Chat feature in the Shopee application.
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

Shopee không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Shopee thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Shopee.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Shopee thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Shopee thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Indonesia thường mua là GoPay, GrabGifts, Google Play, Indomaret ID Alfamart. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.