Skip to content
-Thẻ quà tặng MAP ID

Thẻ quà tặng MAP ID

Thẻ quà tặng này có thể sử chỉ có dụng tại cửa hàng.

Trả về MAP ID với Crypto. Mua MAP ID Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇮🇩 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Indonesia
 • 50000 IDR

 • 100000 IDR

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ethereum
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

MAP Gift Voucher adalah voucher hadiah resmi dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia. Diterima di lebih dari 2.600 toko yang dikelola di bawah MAP Group di Indonesia, dari 110 konsep ritel dan 150 merek internasional, tersedia di 77 kota di seluruh Indonesia. Portofolio lebih dari 150 merek. Portofolio ritel yang terdiversifikasi: Toserba Mode Aktif (Olahraga, Golf, Rekreasi) Anak-anak makanan & Minuman Supermarket Gaya hidup

MAP Gift Voucher is the official gift voucher of PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), the leading lifestyle retailer in Indonesia. Accepted in over 2,600 stores managed under MAP Group in Indonesia, from 110 retail concept and 150 international brands, available in 77 cities nationwide. Portfolio of over 150 brands. Diversified retail portfolio: Department Stores Fashion Active (Sports, Golf, Leisure) Kids Food & Beverage Supermarket Lifestyle
1) Buka aplikasi MAPClub masuk ke menu "My WALLET", dan bagian/tab "GIFT VOUCHER"
2) Klik tombol "TAMBAHKAN VOUCHER E-GIFT"
3) Masukkan 16 digit nomor aktivasi yang sudah anda miliki
4) Voucher akan terlihat di Wallet aplikasi MAPClub anda

1) Open MAPClub app, go to "My WALLET" menu and "GIFT VOUCHER"section/tab
2) Click ADD E-GIFT VOUCHER button
3) Enter the 16 digits activation number
4) The voucher should show in the wallet
"Harap gunakan voucher sebelum tanggal kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa voucher akan ditampilkan di tab 'Dompet Saya' di aplikasi MAPClub. Voucher hanya dapat digunakan melalui aplikasi MAPClub. Pelanggan wajib mengunduh aplikasi dan menyelesaikan proses pendaftaran untuk menukarkan voucher hadiah elektronik. Pelanggan dengan aplikasi MAPClub yang aktif harus dapat melihat voucher mereka di 'Dompet Saya' di dalam aplikasi MAPClub. Pastikan jenis perangkat seluler dan sistem operasi Anda kompatibel untuk mengunduh aplikasi MAPClub sebelum membeli voucher. Voucher e-Gift MAP hanya dapat ditukarkan di toko-toko tertentu yang dikelola di bawah MAP Group. Untuk daftar lengkap toko, silakan klik https://www.mapgiftvoucher.com/where-to-use/ Voucher e-Gift MAP TIDAK dapat ditukar dengan uang tunai atau voucher fisik. Tidak ada nilai sisa yang akan diganti jika nilai voucher lebih tinggi dari nilai pembelian barang. Berlaku untuk pembelian barang dengan nilai lebih tinggi, dengan pembayaran selisih harga, di toko MAP tertentu. Semua e-Gift Voucher MAP yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diganti oleh mapemall.com, MAPClub atau MAP Gift Voucher PT MAP Tbk & PT GCommerce Digital Asia tidak bertanggung jawab atas penggunaan voucher secara tidak sah karena kelalaian pemegang voucher dan tidak ada penggantian yang akan diberikan dalam keadaan ini.

Please use voucher before the expiry date. The voucher expiry date will be shown in on the ‘My Wallet’ tab in the MAPClub app. The vouchers can only be used through the MAPClub app. Customers are obliged to download the app and complete registration process to redeem the electronic gift voucher. Customers with active MAPClub app should be able to see their voucher in ‘My Wallet’ inside the MAPClub app. Please make sure that your mobile device type and operating system is compatible to download MAPClub app before buying the voucher. MAP e-Gift Voucher is redeemable only at selected stores managed under MAP Group. For the complete list of stores, please click https://www.mapgiftvoucher.com/where-to-use/ The MAP e-Gift Voucher is NOT exchangeable for cash or for physical vouchers. No residual value will reimbursed if the voucher value is higher than value of goods purchase. Valid for purchase for goods of higher value, upon payment of price difference, in selected MAP stores. All MAP e-Gift Voucher purchased cannot be returned or reimbursed by mapemall.com, MAPClub or MAP Gift Voucher PT MAP Tbk & PT GCommerce Digital Asia is not responsible for any unauthorized use of the voucher(s) due to voucher’s holder negligence and no replacement will be provided in these circumstances.
Report an Issue

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Check out our Knowledge Base page for more FAQs

MAP ID không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một MAP ID thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại MAP ID.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số MAP ID thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một MAP ID thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Indonesia thường mua là Bobocabin, Chatime, FlowerAdvisor, Ismaya Kanmo. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.