Skip to content
돕다
RentacarGift 기프트 카드
RentacarGift

RentacarGift 기프트 카드

이 기프트카드는 전자 상거래 플랫폼에서 사용가능합니다

지불 RentacarGift 크립토와 함께. 구입하다 RentacarGift 기프트 카드 Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. 즉각적인 이메일 전달. 계정이 필요하지 않습니다. 암호화폐 생활을 시작하세요!

🇵🇭 이 기프트 코드는 Philippines
 • 5000 PHP

 • 10000 PHP

 • 20000 PHP

 • 40000 PHP

 • 60000 PHP

 • 80000 PHP

 • 100000 PHP

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • 즉시, 비공개, 안전

 • 이메일 전달

Nag-aalok ang RentacarGift ng sari-saring pangalan sa buong mundo ng Car Rental na may gift card na sari-sari ang mga pagpipilian na 500
Naglalaan ng Pangalang sa Car Rental! Nag-aalok ang RentacarGift ng mga kilalang pangalan sa paglalakbay tulad ng Hertz, Enterprise, Alamo,
Dollar, Budget, Sixt, at daan-daang ibang pinagkakatiwalaang kasosyong pangalan na Car Rental.
Naglalaan ang RentaCarGift® ng kakaibang tampok ng online split payment na nagpapahintulot sa iyong gamitin ang dalawang kard sa pagbayad
upang makumpleto ang iyong transaksyon sa pagbili na may bonus na gantimpala sa pagbyahe.
RentacarGift offers the world’s only multi-brand Car Rental only gift card with a unique choice of 500
Car Rental Brand Providers! RentacarGift offers travel brands such as Hertz, Enterprise, Alamo,
Dollar, Budget, Sixt, and hundreds of other trusted Car Rental partner brands.
RentacarGift provides a unique feature of online split payments allowing you to use two payment
cards to complete your purchase transaction with bonus travel rewards.
1) Pinapayagan ang pinakamaraming 2 eGift card code kada transaksyon, kung ang iyong halaga ng basket ay lampas sa halaga ng mga eGift card maaari mong bayaran ang kulang gamit ang Visa, MasterCard o American Express.
2) Ang mga TripGift gift card ay mayroong 12 buwan na expiration mula sa pag-issue, maliban para sa mga residente sa North America na kung saan ang mga gift card ay hindi nawawalan ng bisa. Ang expiration sa Ireland ay 60 buwan at 36 na buwan para sa Australia & Germany, sakop ng mga batas ng lokal na estado & Bansa at ang anumang kinakailangang residual refund value para sa bawat Estado & Bansa, para sa buong temino at kondisyon sa salapi at bayan na tirahan na mga pangangailangan sa redemption mangyaring bumisita sa http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
3) Ang lahat ng mga laman ng website, customer service, tiket at eVouchers ay nakasulat sa wikang Ingles. Hindi maaaring ipalit o ma-refund ang mga Gift card & eVoucher.
4) Para sa mabilis na tugon at anumang katanungan tungkol sa mga Gift card at pinakamagandang paggamit, mangyaring bisitahin ang https://faqs.tripgift.com/
1) A maximum of 2 eGift card codes are permitted per transaction, if your basket value exceeds the value of the eGift cards you may pay the difference by using Visa, MasterCard or American Express.
2) TripGift gift cards have a 12 months expiration from issuance, except for residents in North America gift cards do not expire. Ireland expiration is 60 months and Australia & Germany which is 36 months, subject to local State & Country law and any required residual refund value for each State & Country, for full terms and conditions on currency and country of residence redemption requirements please visit http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx
3) All website content, customer service, tickets and eVouchers will be in English language. Gift cards & eVouchers cannot be exchanged or refunded.
4) For quick answers and any questions regarding Gift cards and best use, please visit https://faqs.tripgift.com/

기프트 카드 작동 방식

금액 입력

카드에 원하는 금액을 선택하거나 입력합니다.

원하는 코인으로 결제

대부분의 경우 결제는 같은 분에 확인됩니다.

이제 사용할 준비가 되었습니다!

안내에 따라 선택한 판매점에서 카드를 사용하세요.

자주 묻는 질문

RentacarGift 암호화폐를 허용하지 않지만 Bitrefill은 암호화폐를 구매할 수 있도록 하여 해결 방법을 제공합니다. RentacarGift 비트코인 또는 다른 암호화폐가 포함된 기프트 카드. 이 기프트 카드는 다음에서 구매하는 데 사용할 수 있습니다. RentacarGift.
Bitcoins 또는 암호를 디지털로 쉽게 변환할 수 있습니다. RentacarGift 기프트 카드.
 1. 원하는 금액을 입력하세요 RentacarGift 가지고 있는 기프트 카드.
 2. Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash와 같이 지불에 사용하려는 암호 화폐를 선택하십시오. 또는 바이낸스 페이를 사용하여 결제할 수 있습니다.
 3. 결제가 확인되면 고객님의 RentacarGift 기프트 카드 코드.
일단 당신이 구입 한 RentacarGift Bitrefill의 기프트 카드는 거의 즉시 이메일로 전송됩니다. 또는 결제 페이지에서 직접 기프트 카드를 사용할 수 있습니다.
사람들이 사용할 수 있는 훌륭한 기프트 카드 Philippines 보통 구매는 Hotels.com USD, Grab Car, Flightgift EUR, Hotelgift EUR 그리고 AirAsia Big Points. 다음을 방문하면 더 많은 옵션을 찾을 수 있습니다. 기프트 카드 섹션.
여기에 답변되지 않은 질문이 있는 경우 다음을 방문할 수 있습니다. 우리의 도움말 센터 기꺼이 도와드리겠습니다.