Skip to content
Cứu giúp
Thẻ quà tặng Nintendo Switch Online
Nintendo Switch Online

Thẻ quà tặng Nintendo Switch Online

Rating: 2 - 1 reviews

Trả về Nintendo Switch Online với Crypto. Mua Nintendo Switch Online Thẻ quà tặng với Bitcoin, Lightning, Ethereum, Binance Pay, USDT, USDC, Dogecoin, Litecoin, Dash. Gửi email tức thì. Không cần tài khoản. Bắt đầu sống bằng tiền điện tử!

🇸🇪 Mã quà tặng này chỉ có thể hoạt động ở Sweden
 • 80 SEK

 • 200 SEK

 • USD
 • Euro
 • GBP
 • AUD
 • CAD
 • INR
 • Bitcoin (BTC)
 • Bitcoin (sats)
 • Litecoin
 • Ether
 • USDC
 • USDT
 • Dash
 • Dogecoin
 • Tức thì, Riêng tư, An toàn

 • Gửi email

Make the most of your Nintendo Switch experience with online play, cloud saves, classic games and more – all available with a Nintendo Switch Online membership! Benefits Enjoy a range of benefits including online play in supported Nintendo Switch titles, access to a growing library of over 100 NES & Super NES games, exclusive offers and much more!
Avail voucher at https://www.nintendo.com/.
avatar5
Sad2022-01-28
I think this product info needs some more/update info on it This is for 12 months membership only (365-day) Though it was for Nintendo switch shop so you could games on the shop buh bai 60 USD for me sadly :P
Giltighetsperioden börjar det datum du löser in koden eller adderas till en befintlig aktuell period. Om du inte har aktiverat automatisk förlängning för Nintendo Switch Online ännu, ändras inställningen för Nintendo Switch Online till automatisk förlängning när du löser in den här koden, och prenumerationen förlängs automatiskt för de påföljande perioder som motsvarar giltigheten för den här Nintendo Switch Online-koden till dess automatisk förlängning avaktiveras. Avgiften för automatisk förlängning anges under inlösningsprocessen. Du kan säga upp automatisk förlängning i inställningarna till ditt Nintendo-konto senast 48 timmar innan den aktuella perioden går ut. Automatisk förlängning och debitering äger rum tidigast 48 timmar innan den aktuella perioden går ut. Vid varje automatisk förlängning debiteras avgiften för automatisk förlängning från dina Nintendo eShop-medel. Om du inte har tillräckligt med Nintendo eShop-medel debiteras avgiften för automatisk förlängning på ditt kreditkort eller det PayPal-konto som registrerats för ditt Nintendo-konto och angetts som betalsätt för automatisk förlängning när den automatiska förlängningen sker. Observera att du inte kan ändra inställningarna för land/region i ditt Nintendo-konto om du aktiverar automatisk förlängning. Nintendo eShop-värde: Avgiften för 3 eller 12 månaders Nintendo Switch Online-medlemskap i Nintendo eShop. Priset i handeln kan variera. Behåll bekräftelse för framtida referens. Utfärdat av Nintendo of Europe GmbH.
1. The validity period begins on the date you redeem the code or add to an existing current period.
2. If you have not yet enabled Nintendo Switch Online auto-renewal, the Nintendo Switch Online setting will change to auto-renewal when you redeem this code, and the subscription will be automatically renewed for subsequent periods corresponding to the validity of this Nintendo Switch Online code to its automatic extension is deactivated.
3. The fee for automatic extension is stated during the redemption process.
4. You can cancel automatic renewal of your Nintendo account settings no later than 48 hours before the end of the current period.
5. Automatic renewal and debiting takes place no earlier than 48 hours before the current period expires.
6. At each automatic renewal, the automatic renewal fee will be charged from your Nintendo eShop funds.
7. If you do not have enough Nintendo eShop funds, the automatic renewal fee will be charged to your credit card or the PayPal account registered for your Nintendo account and set as the payment method for automatic renewal when the automatic renewal takes place.
8. Note that you can not change the country / region settings in your Nintendo account if you enable auto-renewal.
9. Nintendo eShop Value: The fee for 3 or 12 months of Nintendo Switch Online membership in the Nintendo eShop. The price in the trade can vary.
10. Retain confirmation for future reference.
11. Issued by Nintendo of Europe GmbH.

Thẻ quà tặng hoạt động như thế nào

Nhập số tiền

Chọn hoặc nhập số tiền bạn muốn thẻ có.

Thanh toán bằng đồng xu ưa thích của bạn

Thanh toán của bạn được xác nhận vào cùng một phút trong hầu hết các trường hợp.

Vậy là xong, sẵn sàng để sử dụng!

Đổi thẻ của bạn tại nhà bán lẻ bạn đã chọn theo hướng dẫn của họ.

Các câu hỏi thường gặp

Nintendo Switch Online không chấp nhận tiền điện tử nhưng Bitrefill cung cấp giải pháp thay thế bằng cách cho phép bạn mua một Nintendo Switch Online thẻ quà tặng bằng Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Thẻ quà tặng này sau đó có thể được sử dụng để mua hàng tại Nintendo Switch Online.
Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Bitcoin hoặc tiền điện tử của mình sang kỹ thuật số Nintendo Switch Online thẻ quà tặng.
 1. Nhập số tiền bạn muốn Nintendo Switch Online thẻ quà tặng để có.
 2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn sử dụng để thanh toán, chẳng hạn như Bitcoin, Bitcoin Lightning, Ethereum, USDT, USDC, Litecoin, Dogecoin, Dash. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán bằng Binance Pay.
 3. Sau khi thanh toán của bạn được xác nhận, bạn sẽ nhận được Nintendo Switch Online mã thẻ quà tặng.
Một khi bạn đã mua một Nintendo Switch Online thẻ quà tặng tại Bitrefill, nó sẽ được gửi qua email cho bạn gần như ngay lập tức. Hoặc bạn có thể đổi thẻ quà tặng trực tiếp từ trang thanh toán.
Một số thẻ quà tặng tuyệt vời mà mọi người trong Sweden thường mua là Steam EUR, PlayStation Store, Nintendo eShop, PUBG Mobile UC Jagex RuneScape. Bạn có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn bằng cách truy cập phần thẻ quà tặng.
Nếu bạn có câu hỏi chưa được trả lời ở đây, bạn có thể truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi và chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.