France

France

Prepaid phones

Lebara

Lebara

5 EUR

You pay

0.00071000 BTC

10 EUR

You pay

0.00141900 BTC

15 EUR

You pay

0.00212800 BTC

20 EUR

You pay

0.00283800 BTC

30 EUR

You pay

0.00425600 BTC

50 EUR

You pay

0.00709300 BTC